Türkiye Kitap Kataloğu

Türkiye Kitap Kataloğu, Kityay firmamızın bünyesinde çıkarılmakta olan kataloglarımız (Türkiye Kitap Kataloğu 218 sayı ve Dini Yayınlar Kataloğu 354Sayı)yayıncılık sektörümüzdeki 2700’e yakın yayınevinin 460.000’e yakın kitabın yazar adı yayınevi ve fiyatlarını içermektedir. Aynı zamanda bu yayınevlerinin liste başlarında telefon numaraları, mail adresleri ve belgelerine de yer verilmektedir.

Katalokların çıkarılmasında asıl amaçladığımız, perakende satış noktalarının ki bunlar 180.000e yakın -bir kitabın fiyat listesine ulaşırken aynı zamanda gündemde en yeniler nelerdir, yeni neler eklenmiş, zamanında ulaşabilmeleri yayınevleriyle sıcak temas ve kontağa geçmeleri hedeflenmektedir. Kataloklarımızın yeni çıkanlar bölümünde ise içerisinde bulunulan aya ait tüm yeni çıkan kitapların görselleriyle beraber fiziki özelliklerine de yer verilmektedir. Kataloglarımızın periyotları ise aylık ve iki aylık olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ayrıca her yıl sonunda tüm yayınevlerine ait kitapların yazar adı, yayın adı, konusuna göre “books in print”leri hazırlanmaktadır.

Her beş yılda bir Satış Noktaları Kataloğu (Türkiye’deki tüm perakende satış noktalarının kurumsal bilgi ve iletişim adreslerini içerir) hizmete sunulmaktadır. Kataloklarımız fiyat listesi, reklamlar ve yeni çıkanlarla beraber sektörümüzü sürekli güncel tutup ticari canlılığa katkıda bulunmaktadır. Kataloglarımız yurt içi ve dışında dağıtım kanalları, aboneler, fuarlar, kitap evleri, kitap kulüpleri, dernekler ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneleri aracılığıyla 30 yıldır ilgilisine ulaştırılmaktadır.

Sonuç olarak kataloglar bir ticari sektör faaliyeti olmakla beraber, bilgiye hakimiyet ve yayın envanteri olması vesilesiyle dünya gündeminde ne varsa basılmış ve satışta olan her eseri, bilgi depolaması yönünden yarı resmi devlet kurumu gibi her özel ve tüzel kişiliğe hizmete sunulmuştur.

Turkey Books Catalog

Comprehensive Book Catalogue Of Turkey

Turkey Book Catalog, Kityay our catalogs being removed within our company (Turkey Book Catalog 218 number and Religious Publications Catalog 354 number of) the author’s name in the near 2700 to close the publishing house 460,000 of our publishing industry, the book includes publishing and price. At the same time, the list of publishing these phone numbers, e-mail addresses and documents are also included.

 

The aim of the retail sales points is to reach the price list of nearly 180.000-books and at the same time what is newest on the agenda, new additions are timely added to the agenda and they will reach to hot contact and contact with the publishers. In the new section of our catalogs, the physical features of all new books belonging to the month are presented. Periods of our catalogs are divided into two as monthly and two-monthly.  In addition, at the end of each year, all books of all publishing houses are prepared according to the author’s name, publication name and subject about books print preparing.

 

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER {CONTENTS)

BİRİNCİ CİLT

TAKDİM, TANITIM (INTRODUCTION)

 • Editörden (From editor)……………………………………………………………………………………………….. 7-16
 • Yayınevleri alfabetik fihristi

(Alphabetical index of publisher)…………………………………………………………………………. …..17-22

 • Reklâm veren firmalar indeksi

(Alphabetical index of advertiser)…………………………………………………………………………….. 23-29

BİRİNCİ BÖLÜM (FIRST CHAPTER)

Kitapların alfabetik fihristi ve muhtevası hakkında bilgiler

(Information on contents of alphabetical index of books)………………………………………….. 49-1033

Yayınların alfabetik fihristine göre sıralanmıştır. Bu bölümdeki bilgilere ait açıkla­ma aşağıdaki şemada gösterilmiştir.

Arranged in alphabetical order of publications. An descriptive explanation on any information contained at this chapter is given below.

1 Kitabın adı

1 Title

2 Yazarı, mütercimi veya editörün adı

2 Name of autlıor, Interpreter or E ditor

4 Sayfası, basım tarihi, ebadı ve kâğıt cinsi

4 Number of pages, year of publication, size, paper quality

6 Kitabın konusu

6 Subject of book

__3 Yayınevi 3 Publisher
5 Kitap hakkında açıklayıcı bilgi 5 Info on annotation ofbook

 

NOT: Kitap fiyatları sık sık değiştiği için buraya alınmamıştır, iki ayda bir basılan “Türkiye Kitap Kaset Kırtasiye Kataloğu’na müracaat edilebilir.

N.B.: Since the book prices change so frequently, they are not included in this chapter. You may refer, when necessary, to “Turkish Book Cassette Stationery Catalogue”

İKİNCİ CİLT

İKİNCİ BÖLÜM (SECOND CHAPTER)

Giriş (Introduction)……………………………………………………………………………………………….. 1041-1070

Yazarların adına göre alfabetik fihrist

(Alphabetical index per writer name)…………………………………………………………………… 1073-1560

Sadece yazar ismini hatırlıyor ve dolayısıyla kitapları öğrenmek istiyorsanız, bu bölüme bakabilirsiniz. Daha geniş bilgi için kitabın alfabetik ismine göre indeksle- nen birinci bölüme müracaat edebilirsiniz. If you remember only the name of writer, and want to find out his book, you are referred to this chapter. For more information, you shall move to first chapter again.

Birinci sütunda : Kitabın yazarının alfabetik fihristi esas alınmıştır. First column    : Based on alphabetical index of book writer.

İkinci sütunda                  : Kitabın ismine yer verilmiştir.

Second column               : Including only the title of book.

Üçüncü sütunda : Kitabın konusuna yer verilmiştir. Third column : Including only the subject of book.

Dördüncü sütunda : Kitabın yayınevine yer verilmiştir. Fourth column : Including only the publisher.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (THIRD CHAPTER)

Kitapların konusuna göre alfabetik fihrist

(Alphabetical index per book subject)…………………………………………………………………. 1561-2512

Belli bir konudaki bütün kitapları taramak veya aralarından seçme yapmak istiyor­sanız, bu bölüme ihtiyacınız olacaktır. Konuyu seçtikten sonra daha geniş mâlu- mat için birinci bölüme bakabilirsiniz. If you want to scan all of books produced in a certain field and to select your most favourite among them, you will need this chapter. After you select a subject, you may refer to first chapter for more detailed information.

Birinci sütunda : Kitabın konusu alfabetik olarak sıralanmıştır.

First column : Based on alphabetical index of book writer.

İkinci sütunda : Kitabın ismine yer verilmiştir.

Second column : Including only the title of book.

Üçüncü sütunda : Kitabın yazarına yer verilmiştir.

Third column : Including only the subject of book.

Dördüncü sütunda : Kitabın yayınevine yer verilmiştir.

’ Fourth column : Including only the publisher.

 

BÜYÜK KİTAP KATALOĞU
(TÜRKİYE’DE SATIŞTA OLAN YAYINLAR)

Dünya “bilgi toplumu” olma yolunda… Ül­kemizde de artık bilgi çağından bahsediliyor. Pek çok sektörde olduğu gibi yayım meslek gruplarımız da bu değişimden pay mı alabilmek için bilgiyi kullanma sürecine (vetire) girmiş bulunuyor. Bilgiyi kullanmanın en büyük gös­tergesi şüphesiz kataloglamadan (Önce tipografi ortamında geliştirdiğimiz bu hizmeti ekran ka­nalından da sunmaktayız, (http://www.kityay.com)

1991 yılında “Büyük Katalog” ismiyle bir çalışma yapmıştık. Elinizdeki katalog, işte bu çalışmanın tekâmül etmiş şeklidir. Türkiye pi­yasasında basılıp satılan bütün yayınların; isim, yazar ve konu indekslerini vererek daha geniş bilgi sunmak gâyesiyle hazırlanmıştır.

Bilgi eksikliğinin ağır bedeli

 • Neden okumuyoruz?
 • Yayıncılık sektöründeki kaosun ana sebebi nedir?
 • Yayıncı ve araştırmacıyla okuyucu arasın­daki iletişimsizliğin sebebi nedir?
 • Okuyucu-kitapçı-dağıtıcı-yayıncı-yazar zincirindeki zayıflığın temelinde yatan nedir?
 • Araştırmacı ve yazarlarımız milletlerarası sahaya neden çıkamıyor?
 • Neden fikir ihraç-ithal dengesi aleyhimi­ze?

Ülkemizde özellikle fikir ürünleriyle ilgili bu ve benzeri pekçok sorunun özet bir cevabı var: Bilgi alışveriş sisteminin kurulamayışı… Diğer bir ifadeyle: Bütün aksaklıklar neticede bilgi eksikliğinden kaynaklandı/kaynaklanıyor.

COMPREHENSIVE BOOK CATALOGUE

(PUBLICATIONS ON SALE IN TURKEY)

The world is becoming a “sociaty of informati­on” day by day… In our country also, everybody is talking about the age of information. As in many sec­tors, the professional publishing groups have already entered into a process of manipulating information in order to get advantage of this transformation. The making of catalogues is, with no doubt, a major fac­tor of such manipulating information. (We have pro­vided this service through Internet= http://www.kityay.com)

In 1991, we made a publication named as “Comprehensive Catalogue”. This book is the ad­vanced version of that publication, and handled in order to provide more information by means of ma­king an inclusive of the title, writer and subject in­dices of all publications, printed and sold in Turkish market.

Unbearable Impacts of Lack of Information

 • Why don’t we read?
 • What is the main reason for the chaos in the publishing sector?
 • What is the reason for the lack of communicati­on among the publishers, researchers and readers?
 • What is the underlying effect of the weakness of reader-bookseller-distributor-publisher?
 • Why are our researchers and writers unable to prove themselves in the international level?
 • Why is the balance of import-export of opinion against our part?

In our country, there is only one answer for all such and similar questions concerning the intellectu­al products, in particular: The lack of making a sys­tem of information exchange… In other words, all kinds of disorders are and has been due to the lack of information.

 

Gelecek nesiller bu bedeli ödememeli!

İnanıyoruz ki bilmek, ticarî faydanın yanın­da, insanımızla kitap arasında aslında çok kuv­vetli olması gereken ilgi ve yakınlığı hayata ge­çiren, yâni okuma isteği uyandıran güçlü bir kaynaktır. (Kendi ilgi alanında olan eserlerin envanterini bilmek, onu alıp okumanın birinci adımı değil midir?) Bu suretle bilginin tahrik edici müspet yönünden istifadeyle insanımız kitap okumaya alışacaktır.

Üreticisinden satıcısına, yazarından kütüp­haneci ve okuyucusuna kadar özellikle satışta olan bütün fikir ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak çok önemli. Aksi halde:

 • Bir yazar, araştırıcı veya okuyucu kendi konusuyla ilgili piyasada satışta olan bütün fikir ürünlerini nasıl tespit ve temin edecek?
 • Bir yazar – araştırıcı kendi branşıyla ilgili bilgilere ulaşamazsa nasıl tekâmül edip milletle­r arası platformda yarışabilecek?
 • Bir yayıncı, kitap ismi seçebilmek için pi­yasadaki bütün yayınların ismini nasıl bilecek?
 • Bir dağıtıcı veya kitapçı, alıp sattığı ürün­lere ait lüzumlu malumata sahip olamazsa arz ve talebi nasıl arttıracak?

Çok mu önemli?

 • Katalog; bilgi toplama, analiz etme ve il­gililerin istifadesine sunma olarak özetleyebi­leceğimiz üç kademeli bir çalışma ürünüdür. Geçmiş, gelecek ve bugüne ait plân yapabil­mek için lüzumludur.
 • Bu çalışma, fikir tekâmülü ve hoşgörü için de çok önemlidir. Diğer bir ifadeyle toplum hafızasının sıhhati ve geleceğini garanti altına almanın bir yolu vardır: Her türlü beyin ürününe hayat hakkı tanımak… İşte bu düşünceyle ülke­mizde üretilip satış ve dağıtıma sunulan bütün yayınları hiçbir ayırım yapmadan kataloğa al- dık/alıyoruz. İstifade etmeye yarayacak şekilde indekslerini yaptık/yapıyoruz.

The generation of the future should not pay for this situation.

We believe that knowing will ensure a relation and closeness, which remains to be very strong in fact, between the peoble of our country and the bo­ok in addition to commercial concerns, that means it will be a strong resource provoking a motion. (Is it not a first step to buy and read, if one knows the inventory of works involving within one’s field of concern?) Thus, the people of this country will begin reading books with the help of provocative aspect of information.

It is very important that any producer, seller, writer, library officer or reader may have informati­on on all intellectual products on sale. Otherwise:

 • How can a writer, researcher or a reader find and acquire those intellectual products on sale in re­lation to his or her own field of concern?
 • How can a man succeed in developing in his fi­eld without attaining all information related with his own field, and compete in international level?
 • How can a publisher know about the title of all publications on sale to be able to decide on a title of a new work?
 • In case, a distributor or a bookseller is not fa­miliar about all required information on products he sells, how can he increase the level of demand?

Very important for you?

 • This work may be defined as a total of three steps as collecting and analysing of information and presenting it to the interested, and is very im­portant to have information about the past and the moment and to be able to make planning on our fu­ture.
 • This catalogue is very important for the deve­lopment of ideas and creating the understanding of tolerance. With other words, there is only one way to guarantee a healthy memory of society and its future: to allow any intellectual products to grow up… So, we believe in this fact and accordingly have included, and will keep on including, any publicati-

 

Dinamiklerimize ait düşünceleri açığa çıkarmış, tanıştırmış oluyoruz. Böylece bu kataloğu, öz­gür bir bilgilenme kanalı yapmak istedik. Se­çimi bizzat okuyucunun kendi iradesine bırak­mayı hedefledik. Kataloğumuz dayatan değil, paylaşan bir anlayışın göstergesidir.

 • Akıl ve düşünce gücünü taraflı yorumla­manın zararlarını görmedik mi? Gerçi hâlâ ya­yın ürünlerine tek yanlı bakma ve yorumlamayı bir alışkanlık halinde sürdürenler yok değil. Birileri halâ kendi bilgi referansı çerçevesinde ya­zıp okumaya, konuşup dinlemeye zorlanmıyor mu? İşte bu yüzden, herkes önce kendini boy aynasında göremiyor. Yani karşı fikri bilme, öğrenme ve yorumlama gelişemiyor. Sırf bu yönüyle ele alınsa bile, kendi envanterimizin bi­linmesi ve ilânı demek olan ortak kataloğun ne kadar önemli olduğu anlaşılır.
 • Bu katalog üretim, dağıtım, tanıtım ve satış/alış faaliyetleri açısından çok önemlidir. Şimdiye kadar bütün fikir ürünlerini analiz eden bir envanterimiz yoktu. Keza piyasada satışta olan bütün kitap çeşidini hizmete sunmak; yer, zaman ve mali zorluklar sebebiyle imkânsız olunca, fikirlerin birbirini yoklaması, sorgula­ması, ölçüp tartması, imtihan etmesi zorlaştı. Neticede zarar ve kaybımız ekonomiden çok ötelere geçti. Bu anlayış neticede toplumumuzun düşünce ufkunun donmasına, beyinlerin du­mura uğramasına sebep olmadı mı?
 • Ülkemizde sektör bazında bilgi alışveriş sistem ve müesseseleri yeni yeni kuruluyor. Kendi meslek grubumuzda yayınla ilgili bilgile­ri bir sistem içinde takip eden elinizdeki katalo­gumuzu özellikle örnek gösterebiliriz. Gerçi pi­yasada satılan yayınlar hakkında bilgi sunan ga­zete ve dergilerin kültür sayfaları dâhil bâzı özel kataloglar var. Ancak bunlardaki dağınık­lık, üretici tüketici zincirlerinde sıhhatsiz bir bilgilenme ve yapılanmayı netice vermiş ve ver­mektedir. Bu yapı, meselâ kitapta pek çok menfî sonuç yanında bâzı izmlerin keskin hatlarıyla insanımıza tesir etmesine sebep olmuş ve ol­maktadır.

on printed and offered on sale and distribution in our country without making any discrimination. We ha­ve provided, and will keep on providing, a from of index to allow any user to get advantage of this work. Thus, we ensure any internal motion may exp­ress itself. In other words, we want to create a free channel of information. We also want the readers be voluntary in choosing without having any influ­ence. This catalogue has been a mark of approach, which is not forcive, but shareful.

 • Aren’t we suffering from the way of we appro­ach any intellectual products and ideas acting parti­al? In fact, there are still those who are accustomed to consider and interpret any products of publication in partial way. Aren’t we forcing some others to read an write in their our references, and speak and listen accordingly? Now, this is why, the habit of kno­wing, learning and interpreting the ideas of others is not still welcomed, which means everyone should make a self-criticism before criticising the others. Only in this way of concern, the significance of this commen catalogue, which means to know and anno­unce our own inventory, becomes clear.
 • This catalogue carries a significance in respect of the activities of production, distribution, promoti- en and selling/buying. We have no such national in­ventory analysing all intellectual products of this co­untry. When it became impossible to provide and of­fer all books on sale at the same time, because of shortages of place, time and finance, the ideas have found no way to criticise, study, measure and exami­ne each other. Thus, our loss results to be more than those suffered in economics. This lead us to a soci­ety with a frozen horizon of ideas, and with paraly­sed minds.
 • In our contry, the systems and institutions of information exchange are newly established. This manual follows any information regarding our speci­al field of publishing profession under a regular sys­tem basis, and this is an example for such informati­on exchange systems. Indeed, there are some publis­hed catalogues as the culture pages inside some newspapers and reviews offering information on all publications on sale. However, the irregularity of this manner has caused and still causes a non-he- althy information and a kind of accumulation around the chains of producer consumer. This structure ca­uses that the people of this nation to be impressed by some negative points in such books, and in addition to the sharpened lines of any ideology of -“ism”s.

 

Diğer yandan belirli konularda bilgilenmek isteyen araştırmacıların farklı ama yetersiz kay­naklara yönelmesi; zaman, emek ve en önemli­si muhteva kaybına sebep olmuş ve olmaktadır. Diğer bir ifade ile insanımızı lüzumlu bilgilere ulaştıracak yapının kurulamayışı bizi son asırda ikinci sınıf toplum durumuna düşürmüştür.

İşte bütün bunlar sebebiyle; yazar, araştırıcı, yayıncı, dağıtıcı, kitapçı, okuyucularımız için katalog çok lüzumludur.

Özetle katalog, ülkemiz piyasasında satış ve dağıtımda olan yayınların bilgisine ulaşabil­me vasıtasıdır.

Kitap satışı veya

okuma oranı artar mı?

Fikir ürünlerini çeşitli alfabetik endeksleriy­le tanıtmak ve kitapların temin edilmesini sağla­mak, okuma oranını artırmak için çok önemli­dir. Çünkü indeksler yardımıyla ilgililer önce bilgilenmiş olacak. Bilgilenmek, arz ve talebe tesir edecek ve dolayısıyla yayınlar daha çok satılacak, yâni gerçek okuma oranımız artacak­tır.

Gâyemiz bilginin tahrik edici müsbet yö­nünden istifadeyle insanlığa yararlı olmaktır. Denilebilir ki tanıtılan eserler arasında lüzum­suzları var… Ancak inanıyoruz ki, sıhhatli bir gelişim ve değişim için bütün envanterimizi bil­mek zorundayız. Çünkü en iyi fikre sahip ol­manın yolu, bütün fikirleri bilmekle müm­kündür. Böylece neden, niçin ve nasılları gün ışığına çıkarmış, gelişme ve değişimin önünü açmış oluruz.

Ortak ödediğimiz bedel

İhtiyaçlara cevap verecek ortak bir katalog fikrini ilgili müesseseler nezdinde yerleştirip bu­günlere gelmek kolay olmadı. İşin sabır isteyen zorluğu karşısında istihdam edilen personel de ancak bir süre dayanabiliyordu. Yeni alınan per-

On the other hand, in case any researcher, who are willing to know about a certain subject, is direc­ting himself into different, but insufficient resources, this causes such a person to suffer a waste of time, labor and most important contents. In other words, the lack of a structure providing required informati­on to the people of this country made our society a second class in such a civilised world.

We deem such a catalogue very necessary for our professional groups as information user (writer, researcher, publisher, distributor, bookseller, reader) because of above mentioned facts and some similar others.

In brief, this catalogue is a means of quickly reaching to any information source of publications on sale and distribution in the Turkish market.

Should we expect an increase in the book sales or the rate of literacy?

In order to increase the rate of literacy, it is very important that the intellectual products are made know in alphabetical order and any kind and number of books are provided when necessary. Because, the interested person will be informed with the help of indices. The means of being informed will provoke the supply and demand, and then, the publications will be sold more and more, that means the real rate of literacy will increase.

Our aim is to help people by means of affirma­tive provocation impact of information. Who can

refuse the fact that there are lots of books being use­less… However, we believe that we have to know all of the inventories in order to attain a healthy deve­lopment and change. In other words, if someone wants to have a good opinion, he has to know many ideas. In this way, we will be enabled to reve­al the questions of why and how into the light and ensure a way of development and change.

The price we pay altogether

It was not so easy at the beginning to create and to impose the idea of a common catalogue into the interested institutions. The staff employed in such institutions was not so much enduring to the diffi­culty of this procedure requiring a bit of patience. Any new staff member was to be trained at the be-

sonele önce eğitim vermek için uğraşılıyor, onla­rın da bir kısmı zorluğu görünce veya mazeretleri sebebiyle ayrılma durumunda kalıyorlardı.

Bu çalışmanın ortaya çıkmasında katkısı olan bütün herkese reklâmla destek veren bütün kuruluşlara ve öncelikle bütün dağıtım ve yayı­nevi yetkililerine teşekkür ediyoruz. Çalışma­mızı teşvik eden bütün gönül dostlarına ne se­beple olursa olsun ayrılmış eski çalışanlarımıza, halen çalışan personelimizden: Dış münasebet­lerde, tanıtım, tashih, arşiv, teknik çalışma ve reklâmda ihtiyaç duyulan noktaya koşan Onur TAŞKIRAN, Tunahan PINARBAŞI, Nihat ÖZBİLEK, Akif CEMİL ve Batuhan PINARBAŞI’na teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

BÜYÜK KATALOG’DA NELER VAR?

 1. Takdim ve tanıtım:

Yayınevlerinin alfabetik fihristi ve reklâm veren müesseselerin adresi bu bölümün yardı­mıyla bulunabilir.

 1. Birinci bölüm: Yayınların alfabetik fihristine göre sıralanmıştır. Bu bölümdeki bil­gilere ait açıklama aşağıdaki şemada gösteril­miştir.

ginning, but such persons were forced to leave with some excuses in case of such a difficulty.

I thank and wish more success to the head exe­cutives of all distributors and publishers. All the

companien that support. US though their advertaise- ment I would also like to thank to all of our friends, and our former staff members, who left working for any reason, in such an attempt of creating this work, and also to present staff members, namely: Onur TAŞKIRAN, Tunahan PINARBAŞI, Nihat ÖZBİLEK, Batuhan PINARBAŞI who succeeded in attaining the required level in the branch of foreign relations, promotion, proof reading, archive and advertisement.

WHAT CAN YOU FIND IN THIS MAJOR CATALOGUE?

 1. Introduction:

The alphabetical index of publishers and adverti­sing companies may be found with the help of the introduction.

1 Kitabın adı
X
2 Yazarı, mütercimi f veya editörün adı
/
/;
3 Yayınevi
4 Sayfası, basım tarihi, ebadı ve kağıt cinsi
5 Kitap hakkında açıklayıcı bilgi
6 Kitabın konusu
5 Intro annotation of book
6 Subject of book
1 Title
X
2 Name of author,

1 Interpreter of Editor

3 Publisher
/
4 Number of pages, year of publication, size, paper quality
 • First Chapter: In an order of alphabetical index of publications. A descriptive explanation on any information contained in this chapter is given below.
 1. İkinci bölüm: Sadece yazar ismini ha­tırlıyor ve dolayısiyle kitapları öğrenmek isti­yorsanız, bu bölüme bakabilirsiniz. Daha geniş bilgi için birinci bölüme müracaat edebilirsiniz.
 2. Üçüncü bölüm: Belli bir konudaki bü­tün kitapları taramak veya aralarından seçme yapmak istiyorsanız, bu bölüme ihtiyacınız ola­caktır. Konuyu seçtikten soma daha geniş mâlumat için birinci bölüme bakabilirsiniz.

NOT:

 • Bir kitap birden fazla konuya girebiliyorsa, konu indek­si bölümünde birden fazla yerde gösterilmiştir.

Keza bir kitabı yayma hazırlayan yayınevi ismi zamanla değişmiş veya aynı anda o kitap birkaç yayınevi tarafından satışa sunulmuş olabilir. Ayrı ayrı tanıtılmıştır.

 • Bir kitap birden çok yazarlıysa ilk gösterilen yazarın soyadınıa göre indekslenmiş veya heyet olarak belirtilmiştir.

Diğer faydalan

Ülkemizde yayınlanan ve satışta, olan bütün yayın ürünlerini biraraya getirdiğimiz indekslerle sizi başbaşa bırakmadan önce katalog çalışmasının önemini diğer açılardan dikkatinize sunmak istiyo­ruz.

 1. Büyük Katalog’daki bilgiler istatistik yap­mak için de kullanılabilir. Örnek vermek gerekirse: Halen piyasada satışta olan yayınlardan 3807 adet ile roman türü birinci sıradadır. Hikâye 2713, tarih, 2550, şiir 1978, sosyal konular 1075, ekonomi 896 olarak devam etmektedir. İslâm, din ve fıkıh konu­larında ise 2352+337+323= 3012 kitap vardır.
 2. Bilerek veya bilmeyerek yapılan tekrarlar/yanlışlıklar ile ilgili sorular yine bu katalog sayesinde gün yüzüne çıkacaktır.
 • Aynı kitap çeşitli yayınevleri tarafından basılıyor mu?

Charles Dickens’in David Copperfield kitabını 6 yayı­nevi, R.L.Stevenson’un Define Adası kitabım 7 yayınevi, Edmondo De Amicis’in Çocuk Kalbi kitabını 9 yayınevi, Johanna Spyri’nin Heidi’sini 12 yayınevi basmış ve halen satıştadır. Ömer Nasuhi Bilmenin Büyük İslam ilmihali ni W yayınevi, İmam-ı Gazali’nin İhya-ı Ulum’in Din kitabı­nı 9 yayınevi, Ömer Seyfettin’in Bombasını 6 yayınevi bas­mış ve satışa sunmuştur

 1. Second Chapter: If you remember only the name of writer, and want to find out his book, you are referred to this chapter. For more information, y- ou shall move to first chapter again.
 2. Third Chapter: If you want to scan all of books produced in a certain field and to select your most favourite among them, you will need this chap­ter. After you select a subject, you mayrefer to first chapter for more detailed information.

N.B.:

 • If a book is referrable in various fields more than one, it is indicated in many secttions within the chapter of subject index.

Likewise, the name of publishing house may be chan­ged by time or printed for sale by publishing houses more than one.

 • In case a book is a produce of co-writers, that means such a hook is put in index per the surname of first Writer, or the same is referred, as a produce of cowriters.

Other advantage

We want also to draw your attention into other aspects of this catalogue work before leaving you vis-à-vis these indices containing all of publication items, produced and put on sale and distribution in our country.

 1. You may use any information and data conta­ined in this Comprehensive Catalogue in statistical researches. For instance, novels bring up a sale of 3407 pieces as to all publications still on sale. As for the story this number is 2513 and the history, poem social subjects and economy results respectively in a number of 2350, 1818, 975, 796 and religion 3012.
 2. Repeats or mistakes will be brought to day light by this catalogue.

– Are there books that are published by various pub­lishers?

David Copperfield of Dickens is published by six dif­ferent publishers, Treassure Island of R.L. Stevenson by seven, Edmondo De Amicis’ Child’s Heart by nine and Jo­hanna Spyri’s Heidi by twelve. The Great Islamic ilmihal of Ömer Nasuhi Bilmen is published by ten different pub­lishers, Imam-i Gazali’s İhya-ı Ulum’id Din by nine and Ömer Seyfettin’s The Bomb by six.

 

-Are there authors that have given the same title to their books?

There are 24 books published and in print under the article Selected Poems. There are 23 books by 23 authors by the name of Yunus Emre. Besides there in total 44 ho­oks having names likes Yunus Ernie’s Diwan or Poems.) There are also four books by four diffent authors published by 4 four different publishers under the title Rainbow. The books of three different authors are in print under the title The Metamorphosis.

III)The locations of Turkish publishers gives us important hints.

There are 700 publishing houses in Istanbul (Ca­ğaloğlu 215, Beyazıt 52, Sultanahmet 43, Çemberli­taş 26, Sirkeci, 25, other 11 publishing house are in Sirkeci Municipality. The rest of then in Fatih 50, Beyoğlu 48, Kadıköy 33, Beşiktaş 15 Üsküdar 13, Topkapı 11, Levent 10 ete.)

214 are located in Ankara. (Kızılay 63, Ulus 24, Sıhhiye 24, Yenişehir 16, Kavaklıdere 9 ete.)

Also there are in İzmir 23, in Konya 21, in Bursa 10. in Kayseri 9 ets publishing house located…

IV) There are more than one thousand libraries in Türkiye. But none of them include all the publica­tions, which cited in this catalogue. In other words, we belive, that this work will express the demand on a “Library of Books in Print”.

ORDER:

With this catalogue, we will be realising one of our other targets. We will attempt to supply any bo­oks put on sale by means of order, and then, deliver them to you.

– Kitaplarına aynı ismi veren yazar var mı?

Seçme Şiirler adı altında 34 kitap yayınlanmış ve ha­len satıştadır. Yunus Emre ismiyle 43 yazarın 43 kitabı sa­tıştadır. (Ayrıca Yunus Emre Divanı, Şiirleri gibi isimlerle çıkardan kitap adedi toplam 64 dür.) Gökkuşağı ismi al­tında 7 ayrı yazarın 7 ayrı kitabı 7 ayrı yayınevinde satış­tadır. Dönüşüm ismi altında 5 yazarın 5 ayrı kitabı satış­tadır.

 • Ülkemiz yayınevlerinin konuş kuruluşu bize önemli mesajlar vermektedir.

İstanbul’da 700 yayınevi faaliyet göster­mektedir. (Cağaloğlu 215, Beyazıt 52, Sulta­nahmet 43, Çemberlitaş 26, Sirkeci 25, diğer 11 olmak üzere 372 yayınevi Eminönü Bölgesi sınırları içindedir. Geriye kalanları Fatih 50, Be­yoğlu 48, Kadıköy 33, Beşiktaş 15, Üsküdar 13, Topkapı 11, Levent 10…. olarak devam etmek­tedir.)

Ankara’da 214 yayınevi faaliyet göstermek­tedir. (Kızılay 63, Ulus 24, Sıhhiye 24, Yenişe­hir 16, Kavaklıdere 9 vs.)

İzmir’de 23, Konya 21, Bursa 10, Kayseri 9 ve diğer vilâyetler daha az olmak üzere…

 1. Ülkemizde binden fazla kütüphane var­dır. Ama hiçbiri elinizdeki katalogda adı geçen (piyasada satışta olan) kitapların bütününü bira- rada bulunduracak yapıda değildir. Diğer bir ifadeyle inanıyoruz ki, bu çalışma “Piyasada Satıştaki Kitaplar Kütüphanesi” ihtiyacımızı da gündemde tutacaktır.

SİPARİŞ

Bu katalogla bir gâyemizi daha gerçekleştire­ceğiz. Piyasada satılan bütün kitapları sipariş usu­lüyle temin edip sizlere ulaştırmaya çalışacağız.

 

 

Değişen fiyatlar:

Bu çalışma Haziran 1997 ayına kadar çıkan ve piyasada satışta olan bütün kitaplara aittir.

Türkiye piyasasında satışta olan bütün ko­nulardaki yayınlar, iki ayda bir yayınlanan Türkiye Kitap Kataloğu’ndan takip edilebilir. Temin adresi; yine Kityay Ltd Şti.’dir. Bu iki aylık katalog aşağıda kısaca tanıtılmıştır.

(Piyasada satışta olan ürünlere ait
Türkiye Kitap Kataloğu)

– Büyük Katalog’da olmayan; yayınevlerine göre kitap listeleri ve özellikle fiyatlarla ilgi­li bilgi ihtiyacını nasıl ve nereden takip edece­ğiz?

Bu sorunuza Türkiye Kitap Kataloğu cevap verecektir.

Bu kataloğun kullanma alanı çok geniştir. Öncelikle dağıtım fonksiyonu icra eden kuru­luşlar adına özel basım ve toplu satış yapılmak­tadır. Diğer ihtiyaç sahiplerineyse abone yap­mak suretiyle hizmet verilmektedir. İki ayda bir basılmasının sebebi, yeni ürünleri listeye al­mak, satıştan düşenleri çıkarmak ve fiyat deği­şikliklerini sıcak takip içindir…

Sekiz bölümden oluşan katalog özellikle yayınlar konusunda; yazarından yayıncısına, yayımcıdan dağıtıcıya, dağıtıcıdan kitapçıya, ki­tapçıdan okuyucuya kadar piyasa ihtiyacına uy­gun sıcak bilgileri taşımaktadır.

Price of all books:

This work includes all books published until June 1997 and still on sale. Turkish Book Catalogue, two montly published, may be referred in following any publications on any subject put on sale in Turkish market. Contact address: Kityay Ltd Co.

What can you find in two monthly catalogue?

(Turkish Book Catalogue for all products on sale in the Turkish market)

– How and where can we find out price lists of publishing houses and information needed on prices, in particular, of any product not listed in the Comp­rehensive Catalogue?

This need will be satisfied through the said Turkish Book Catalogue.

There is a large domain for use of this catalo­gue. Especially, a particular printing and collective sale of products is arranged for any enterprise acting as distributor. Other users will be served by means of a subscription system. It is published on two monthly basis. This is why, it will be possible to add new products into the list, exclude any product of list non-prevailing on sale, and to follow on hot-line any price change…

This catalogue comprised of eight chapters is conveying every other hot and available information required and provided among writers, publishers, distributors, booksellers, and readers on publicati­ons, in particular.

A publishing house is given in alphabetical order per the name of publisher, writer and pro­duct prices in this catalogue being published on monthly basis since 1989… (The same catalogue gi­ves also information on cassettes and stationery in addition to that of books. Because, in our country, many store owners are marketing articles of cassette and stationery at the same place where he sells bo­oks. In this way, this catalogue satisfies any informa­tion needed by this group of profession as to product names and prices.)

1989 yılından beri önce aylık olarak devam eden bu katalogda yayınevi alfabetik sırasına göre; yayının ismi, yazarı ve ürün fiyatları anons edilmekte… (Kitap bilgisiyle beraber ka­set ve kırtasiye bilgileri de aynı katalogda ya­yınlanmaktadır. Çünkü ülkemizde pekçok ilgili esnaf, kitapla beraber kaset ve kırtasiye ürünü­nü aynı mekânda pazarlamaktadır. Bu meslek gruplarının alıp sattıkları mamullerin isim ve fiyat bilgi ihtiyacı böylece giderilmiş olmakta­dır.)

Kataloğa dâhil olabilmek için hiçbir yayıncı ve üreticiden hiçbir ücret ve hiçbir ön şart talep edilmemektedir. Yayınevi alfabetik fihristine göre düzenlenen bu katalogdaki bölümler şöyledir:

 • SEKTÖRÜMÜZDEN (Haber-Yorum):

Bu bölümde sektör haber-yorum bilgilerine yer veril­mektedir. Aynı zamanda iki ay içinde çıkan yeni ki­taplar tanıtılmaktadır.

Meslek grupları arasında daha mütekâmil iletişim sağlamak gayesiyle çıkarılan katalog hakkında her kesimden teklif ve kanaatler sunulmaktadır. Kitap-kaset-kırtasiye mesleğiyle ilgili bütün haber ve altarnatif fikirlere yer verilmektedir. Neticede katalog, gelebile­cek teklif ve tenkitlere açık bir yapıdadır.)

 • YAYIN LİSTELERİ

A – Türkçe Yayınlar

(Yayınevi Alfabetik Listesine Göre)

B – Yabancı Dildeki Yayınlar Listesi

(Yayınevi Alfabetik Listesine Göre)

C- İthal Yayınlar Listesi

(Yayınevi Alfabetik Listesine Göre)

D- Ders Kitapları

(Yayınevi Alfabetik Listesine Göre)

 • SÜRELİ YAYINLAR

(Alfabetik Sıraya Göre)

4 – SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ YAYINLAR

(Yayınevi Alfabetik Listesine Göre)

 • CD-ROOM

(Üretici Alfabetik Listesine Göre)

 • KAĞIT – MATBAA ■ CİLT KIRTASİYE ÜRÜNLERİ (Üretici Alfabetik Listesine Göre)

Türkiye Kitap Kataloğu;

Kitap ve kırtasiye dağıtıcılarına, pazarlayıcılara, kütüphâneci ve okuyuculara ortak hizmet veren müşterek bir doküman durumundadır. Kezâ Büyük Kataloğ’un yayın tarihinden sonra yeni çıkan kitapları takip edebilmek için müracaat edilecek tek kaynaktır.

No publisher or producer is reguired to pay any fee or to provide any pre-requirement in order to be inclusive in this catalogue. The chapters in this catalogue, arranged per publishing house index, is as follows:

 • FROM OUR SECTOR (News-Opinion):

In this chapter, the news and opinions from the sec­tor are given. At the same time, any new books pub­lished in the latest two month.

Any proposal or opinions of every circle on this ca­talogue will be given here in this catalogue aiming by self at providing a developed communication a- mong professional groups. News and alternative opi­nions on the activity of book-cassette-stationery bu­siness are also included. As a result, this catalogue becomes open to any proposal and criticism.

 • LIST OF PUBLICATIONS

A- Publications in Turkish

(per Publishing House, Alphabetical Order)

B- Publications in Foreign Languages

(per Publishing House Alphabetical Order)

C- List of Imported Publications

(per Publishing House Alphabetical Order)

D- Course Books

(per Publishing House Alphabetical Order)

 • PERIODICAL PUBLICATIONS

(per Alphabetical Order)

 • AUDIO AND VISUAL PUBLICATIONS

(per Publishing House Alphabetical Order)

 • CD ROOM

(Listed by the name of the producers in alphabetical order.)

 • PRODUCTS OF PAPER-PRINTING-BIN­DING-STATIONERY (per Producer Alphabeti­cal Order)

Turkish Book-Cassette-Stationery Catalo­gue is like a common and collective document ser­ving for all distributors, sellers, librarians and re­aders of books and stationery. Likewise, this is only unigue source to be able to follow any new publis­hed books after its published date.

SONUÇ:

Elbette çalışmamızın eksiksiz ve hatasız olduğu­nu iddia etmiyoruz. İnanıyoruz ki: Bilgilerin sıhhati için katkılarınız lüzumludur. Sizlerden ricamız;

 1. Katalogda göremediğiniz ve piyasada satı­lan kendi yayınınız ve/veya tanıdığınız yayınlara ait bilgileri; isim, adres, muhteva, fiyat, temin şekli

ve benzeri değişiklikleri lütfen bize ulaştırınız.

 1. Yeni baskımızda daha sıhhatli tanıtım için pi­yasada satışta olup bu katalogda görünmeyen yayın­lardan ikişer adet gönderilmesini talep ediyoruz.
 • Yeni çıkan kitapların Türkiye Kitap Katalogu’nda ücretsiz tanıtımı için ikişer adet gönderilmesini bekliyoruz.
 1. Kitapların tanıtım ve konu tasniflerinde bazı eksik ve aksaklıkların olduğunu bile bile basıp, yayı­nevi ve yazarlar dahil bütün ilgililerin tenkit ve tek­liflerini beklemenin daha uygun olacağım düşündük. Zira hatasız yapmak hem çok zor olacak, hem de baskımızı daha ileri tarihe ertelemeye, yâni % 3-5 lik bir fireyle uğraşalım derken büyük bir ihtiyacı gecik­tirmeye sebep olacaktık.

Bütün eksiklikleriyle beraber “Piyasada Satılan Yayınlar” konulu kataloğu takdirinize sunuyor, bü­tün ilgililere yardımcı ve yararlı olmasını diliyoruz.

Saygılarımızla.

RESULT:

Surely, we cannot claim that we have no fault and insufficiency. We believe, that your contributions are indis­pensable for more accurate information and data. We do expect you to contribute actively in the following ways :

 1. Please provide us any publication produced by y- ou and/or you know, not listed in this catalogue but put on sale; and any change of any listed product in respect of name, address, contents, price, how to get it and other similar modifications.
 2. In order to prepare a more aceurate introduction for our next issue, we would like to request you kindly wide two copies any publication in print not listed in this catalogue.
 • We want you to provide us two copies of any new published products for introductions and promotion in Ca­talogue of Turkish Books, Cassettes, Stationery Pro­ducts published free on monthly basis.
 1. Knowing that there are some problems and defici­encies in the classifications of the introduction and theme sections of books, we preferred to publish this catalogue in this level and to wait for criticisms and proposals of all re­lated and interested parties and persons. This is because, we would have had a hard time to overcome such prob­lems, and make a delay of offering such most wanted need if postponing its publication, while we would attempt to remove a loss of 3-5 %.

We submit this catalogue together with whatsoever deficiencies and insufficiencies under the title of “Publi­cations on Sale”, which we all need very much. We hope this work will be useful and helpful to everybody.

Yours sincerely,

Türkiye piyasasında satışta olan kitaplarınızdan üç nüshasını, aşağıdaki form ile birlikte gönderme­niz halinde, kitaplarınız, ücretsiz ve hiçbir ön şart aranmadan her iki kataloga da dahil edilecektir.

(If you send three copies of each book which are on sale in Turkish market along with the form below, ‘they will be included in both of our catalogs free of charge without ony obligation.)

Kitabın ismi (Title)

Yazarı, mütercimi veya editörün adı (Name of author, interpreter or editor)

Kitabın sayfası, basım tarihi, ebadı, kağıt cinsi

(Namber of pages, year of publication, size, paper quality) :

Kitap hakkında açıklayıcı bilgi (Into annotation of book) :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir